člen skupiny
Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Chceme se podílet na rozvoji našeho regionu

Chceme se podílet na rozvoji našeho regionu

Jedna z největších otrokovických firem, Teplárna Otrokovice, změnila v letošním roce majitele. Jejím stoprocentním vlastníkem se stala Lama Energy Group, expandující moravská energetická společnost. Teplárna Otrokovice patří mezi zdejší klíčové podniky - zásobuje teplem a elektřinou domácnosti, průmyslové podniky, školy a další instituce v Otrokovicích, Napajedlích a Zlíně-Malenovicích.

Zeptali jsme se proto, jaké jsou plány nového majitele? „Chceme být nadále spolehlivým dodavatelem tepla a elektřiny a významně se podílet na rozvoji regionu, kde působíme,“ říká v rozhovoru pro Zlínský deník předseda představenstva Petr Jeník. 

Otázka, která jistě zajímá všechny vaše zákazníky: budou se příští rok zvyšovat ceny tepla? Proběhla už jednání s vašimi klíčovými dodavateli?

Jednání s dodavateli paliva stále probíhají, takže o konečných cenách na příští rok ještě nebylo rozhodnuto. Cena  tepla je věcně usměrňována, je tedy možné do ní promítnout jen oprávněné náklady a ceny pro odběratele se odvíjí od cen vstupů. Případné zdražování proto závisí na ceně uhlí, naší snahou je však ceny tepla nezvyšovat. Musíme obstát v konkurenčním prostředí, proto hledáme úspory jinde.  Ať už se jedná o vlastní náklady, zvyšování efektivity provozu nebo hledání alternativních možností dodávek paliva. Pokud jde o domácnosti, ty dnes platí za teplo víc především kvůli změnám DPH. Snížená sazba za poslední roky vzrostla o deset procent.

Od roku 2016 se budete muset jako řada dalších společností přizpůsobit přísnějším emisním limitům.  Co to pro vás bude znamenat?

Do opatření, která omezí vliv teplárny na životní prostředí, investujeme dlouhodobě. Investice do odsiřovacího zařízení a výměna elektroodlučovačů popílku za látkové filtry u kotlů vedly k výraznému snížení produkce oxidu síry téměř o polovinu a k podstatnému snížení emisí tuhých látek. Teď bychom měli kvůli evropské legislativě a přísnějším emisním limitům jen do modernizace odsíření a denitrifikace kouřových spalin investovat zhruba půl miliardy korun. Výše vynaložených prostředků ovšem není adekvátní výsledkům a konečným spotřebitelům žádný efekt nepřinese. 

Jaké jsou kromě emisních limitů na společnost ekologické požadavky?

Jako středně velká společnost podléháme velmi přísnému dozoru státních orgánů, musíme splňovat všechny stanovené limity.  A zdaleka nejde jen o emise do ovzduší, ale také o další složky životního prostředí, vodu, půdu nebo hlukové limity.  V oblasti odpadů se snažíme co nejvíce snížit podíl ukládání popílku na odkališti a znovu jej využít ve stavebnictví. Tuhé zbytky po spalování dále využíváme k výrobě stabilizátu pro rekultivaci skládek. Přestože se letos bez jakýchkoliv varovných signálů ze strany státu snížila podpora spoluspalování bioamasy s uhlím, takže se už teplárnám z ekonomického hlediska nevyplácí, úplně jsme toto alternativní palivo neopustili a pokračovali jsme ve spalování peletek.

Přispíváte na nějaké charitativní nebo sociální projekty, podporujete občanská sdružení?

Nový majitel si uvědomuje zodpovědnost vůči regionu, kde působíme. Aktivně se chceme podílet na jeho rozvoji, podporujeme projekty okolních měst, organizací a sdružení především v oblasti zdravotnictví, školství, kultury, sociální oblasti a volnočasových aktivit dětí a mládeže.  Většina prostředků na dary či sponzoring míří do Otrokovic, Napajedel a Zlína. V letošním roce jsme uzavřeli Dohodu o vzájemné spolupráci s městem Otrokovice, významně přispíváme na sportovní, kulturní a společenské akce města. Dohodu jsme podepsali také s městem Napajedla, které využije peníze na vybudování stálé expozice o historii Napajedel v objektu Nového kláštera.

Dá se podle vás skloubit společensky odpovědné chování vůči zaměstnancům, přírodě a dalším zainteresovaným subjektům se soutěživostí na tržním prostředí? Zejména když se věnujete nejen výrobě tepla, ale také elektřiny…

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Trh s teplem a elektřinou je v současné době velmi deformovaný zásahy státu i Evropské unie, takže o tržním prostředí už nemůže být řeč. I když to ve stávajících podmínkách není jednoduché, snažíme se vše skloubit a chovat se zodpovědně vůči našim zaměstnancům a celému regionu. Nejen dobrá cena a kvalitní služby, ale i společenská odpovědnost firmy přece může být konkurenční výhodou. 

Jaké významné investice proběhly v poslední době a chystáte ještě jiné než zmíněné ekologické investice?

Stále investujeme do obnovy zařízení, zvyšování efektivity provozu a snižování dopadu na životní prostředí. V posledních letech teplárna postupně zmodernizovala dva kotle na uhlí. Ještě nás čeká významná investice do třetího kotle, který opravíme nebo postavíme zcela nový. Hodně prostředků vkládáme také do rozvoje a modernizace tepelných sítí. Budujeme nové přípojky a daří se nám rozšiřovat okruh našich odběratelů v nových bytových domech, obchodních centrech, průmyslových provozech nebo ve školách. Zákazníci si uvědomují nesporné výhody připojení na centrální zdroj tepla, který je bezpečný, pohodlný, ekologický a jeho cena je příznivá.

Kde vidíte společnost za deset let?

Bohužel nemám věšteckou kouli, ale určitě nás nečeká jednoduché období. Chybí dlouhodobá strategie teplárenství, energetická koncepce, stále se mění legislativa, pravidla a zpřísňují se ekologické požadavky. Není jasně stanovená politika státu ani Evropské unie. Musíme se rozhodnout, zda se v budoucnu staneme jen montovnou nebo se zařadíme mezi vyspělá průmyslová společenství. Jsem optimista, proto věřím, že si zvolíme druhou možnost. Proto vidím Teplárnu Otrokovice jako prosperující firmu, která přináší svému novému majiteli zisk a svým zaměstnancům jistotu dobrého výdělku, která má mezi obyvateli Zlínska renomé jako spolehlivý dodavatel tepla do jejich domovů a silný partner, který umí podat pomocnou ruku, když je třeba.

Zdroj: Zlínský deník