Spolehlivý dodavatel energií
Servisní a poruchová služba

577 922 169

Czech
Czech English

Ekologie

Ochrana životního prostředí

  • v roce 2020 jsme uvedli do provozu nový kotel na zemní plyn
  • 2016-2020 byly na uhelných kotlích K3 a K4 provedeny rozsáhlé úpravy ke snížení emisí oxidů dusíku, dokončila se rekonstrukce odsíření
  • oxidy dusíku klesly o 70% a oxidy síry o 85%
  • využíváme obnovitelné zdroje - spoluspalování biomasy
  • využití popílku jako druhotné suroviny ve stavebnictví
  • produkt odsíření se struskou a popílkem se využívá na výrobu stabilizátu pro rekultivaci 

Plníme všechny přísné ekologické limity, které se týkají emisí do ovzduší i dalších složek životního prostředí - vody, půdy či hlukových limitů. Uskutečnili jsme řadu kroků ke zlepšení ekologie provozu a snížení emisí. Dlouhodobě investujeme do opatření, která omezí vliv teplárny na životní prostředí.

Emise TOT 1990 - 2021

rok               TZL             SO2            NOx
1990 458,0 9525,0 1450,0
1995 186,0 5274,0 845,0
2000 20,5 2665,5 911,7
2015 8 1961 723
2016 8 1744 609
2017 8,8 1675,1 607,6
2018 16,2 1061,5 592,6
emisní stropy pro rok 2018 1086,04 626,46
2019                 18,8              461,0           365,1

emisní stropy pro rok 2019

- 468,33 376,56

2020

8,6

335,7

233,8

2021

7,1

295,5

256,8

* údaje jsou v t/rok

 

Ekologické uzavření odkaliště Bělov

Odkaliště přestalo sloužit svému původnímu účelu v roce 1997. Poté nechala teplárna zpracovat odbornou firmou projekt na minimalizaci dopadů ekologické zátěže a od roku 2000 probíhá stavba „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ s platným vodohospodářským povolením a stavebním povolením do r. 2030. Povrch se tvaruje a utěšňuje speciální směsí Otosan, což je certifikovaný stavební výrobek. Následně se provádí rekultivace ploch, navezení zeminy a zatravnění. 

Stavba "Ekologické uzavření odkaliště Bělov" probíhá dle schválené projektové dokumentace a v souladu s vydaným stavebním povolením. Odkaliště a okolí je pravidelně sledováno, měří se prašnost a jsou monitorovány odtékající vody.

V srpnu 2022 budou pokračovat práce v prostoru 8. kazety, kde bude vytvořena hráz ze zeminy, která ukončí stavbu směrem k obci Nová Dědina. Před zahájením prací bude poloha závěrečného svahu vytyčena geodetem.

Měření prašného spadu v ovzduší v oblasti odkaliště Bělov 

Celkový prašný spad tvoří organická a anorganická složka. Převládá složka organická, kde původcem není odkaliště. Organická složka (zejm. pyly) souvisí především s nástupem vegetačního období. Hodnoty na všech místech se pohybují pod normou 150 g/m2/rok.

Celkový prašný spad (g/m2)

 

norma 150 g/m2 / rok

Nová Dědina (1000 - 1500 m)

Kopaniny (bezprostřední okolí)

Žlutava (1000 - 1500 m)

Bělov (1000 - 1500 m)

Bělov - Zapletal  (bezprostřední okolí)

průměr

1997

150

371,29

88,13

91,07

107,21

130,94

157,7

2000

150

198,87

22,93

16,87

22,23

28,14

57,8

2005

150

112,53

28,01

22,23

24,34

27,67

41,2

2010

150

64,18

73,02

37,25

56,68

37,72

55,0

2015

150

59,03

45,02

44,72

47,92

47,98

48,9

2020

150

52,92

41,21

41,11

29,06

37,43

40,8

2021

150

49,2

31,16

50,73

40,59

45,08

42,5

Anorganický prašný spad (g/m2)

 

Nová Dědina

Kopaniny

Žlutava

Bělov

Bělov -  Zapletal

průměr

1997

116,03

36,71

45,05

47,63

75,72

64,2

2000

74,17

7,84

7,8

10,62

10,28

22,1

2005

37,32

8,47

8,44

8,07

9,51

14,3

2010

35,78

20,82

12,21

15,52

14,44

20,4

2015

26,68

13,04

13,77

20,29

19,49

18,9

2020

18,16

13,87

11,37

9,23

12,99

13,2

2021

19,22

14,39

17,15

11,73

14,84

15,3